Biblioteka
Zespółu Szkół Elektryczno-Elektronicznych

logo

Z kronikarskich zapisków

 19 marca, 2018

W roku 1945 w listopadzie po zorganizowaniu Miejskiego Liceum Technicznego Dyrekcja i Miejski Wydział Kultury zdobyli dla szkoły kilka tysięcy książek poniemieckich z byłej biblioteki Niemieckiej Szkoły Technicznej. W roku 1946 została zorganizowana Politechnika, która przejęła cały księgozbiór. Szkoła została zupełnie bez biblioteki. Od podstaw zaczęli bibliotekę organizować sami uczniowie. Przez swą organizację, „Bratnią Pomoc” i z jej funduszów zaczęli kupować książki do wspólnego użytku. Takie są początki biblioteki Technikum Mechaniczno-Energetycznego.  

Historia biblioteki rozpoczyna się właściwie od 1948 r. Pierwszą bibliotekarką była polonistka p. mgr Helena Michałowska. Etatu bibliotekarki nie było. W okresie tym zakupiono 1000 pozycji książkowych. Stopniowo Dyrekcja organizowała pomieszczenie oraz odpowiednie półki na książki. Pani mgr Michałowska prowadziła bibliotekę do 1950 r. pozostawiając stan księgozbioru w liczbie 2000 książek.  

Właściwie organizowanie biblioteki rozpoczęła p. Dąbrowska z początkiem 1950 do 1951 r. Ona dokonała inwentaryzacji i wypożyczała książki przy pomocy uczniów swojej klasy (byli to m.in. Sławomir Surmacz, Józef Zydroń, Mieczysław Struzik). Biblioteka mieściła się w sali naprzeciwko portierni( ?), a regały do niej zamówiono i wykonano w warsztacie szkolnym. Pani Dąbrowska prowadziła bibliotekę do końca 1951 r. 

Z nowym rokiem szkolnym 1951/52 szkoła otrzymała etat bibliotekarki i ten etat przejęła p. Z. Czolej, a po trzech miesiącach rozpoczęła pracę p. Feliksa Keller., która w ciągu roku pracy uporządkowała całkowicie bibliotekę. Zakupiono wówczas znaczną ilość pozycji. Ilość książek dochodziła do 7000 egzemplarzy. Z zapisów protokolarnych wynika, że z książek tych korzystało około 40% uczniów i nauczycieli (czerwiec 1952). W roku 1953 (kwiecień) na zebraniu Rady Pedagogicznej pani Keller prosi wykładowców o pomoc w udekorowaniu biblioteki. Biblioteka mieściła się na III p. Lokal biblioteki składał się z dwóch pomieszczeń, tj. magazynu książek i czytelni czasopism. W roku szkolnym 1954/55 stan czytelników wynosił 415 uczniów, na przeciętny stan 560 uczniów. Statystyczna ilość przeczytanych książek na jednego czytelnika wynosiła 6 pozycji rocznie. 

Poważną pomocą w propagowaniu czytelnictwa była Rada Biblioteczna prowadzona przez p. mgr H. Michałowską, a do której należeli: polonistki, p. Babczyński, kierownik świetlicy, bibliotekarka, przedstawiciele nauczycieli zawodu oraz uczniowie. Zebrania Rady Bibliotecznej odbywały się raz w tygodniu. Rada Biblioteczna omawiała wszystkie problemy związane z propagandą czytelnictwa na terenie szkoły, projektowała bieżące wystawy nowości oraz wystawy okolicznościowe. Przez radiowęzeł szkolny podawane były tytuły ukazujących się na półkach księgarskich nowości.  

W roku szkolnym 1955 /56 w związku ze zorganizowaniem w szkole systemu gabinetowego i brakiem sal wykładowych przeniesiono bibliotekę do innego pomieszczenia składającego się z jednej izby (naprzeciwko portierni?). Dokonano przeglądu księgozbioru i usunięto ponad 2500 książek z przeznaczeniem na makulaturę.. W latach 1956-58 biblioteka otrzymała od Koła Rodzicielskiego bardzo dużo książek do lektury obowiązującej. W 1958/59 r. biblioteka zastosowała kaucję w kwocie 25 zł. Dlatego też stan czytelników obniżył się znacznie w stosunku do lat ubiegłych. Początkowo uczniowie nie mogli się do tego przyzwyczaić, ale już w drugim półroczu liczba czytelników zwiększyła się. Ilość tomów w bibliotece na dzień 30.VI.1959 r. wynosiła 7272, z czego w tym roku szkolnym zakupiono 312 książek. W roku szkolnym 1959/60 nie zastosowano już kaucji z uwagi na słabe wyniki w czytelnictwie, ale położono nacisk na wnikliwą kontrolę terminów wypożyczeń i zwrotów książek. Przeciętna frekwencja w bibliotece to 30 uczniów dziennie. 

 

(tekst  przepisany ze znalezionej kroniki, bez zmian)